Холдинг

Човешки ресурси

Ръководството на „Трейс Груп Холд” АД е убедено, че успехът на структурата минава през личния успех на всеки наш служител. Това е водещата максима на политиката на организацията в областта на човешките ресурси. Съвременните изисквания на пазара на строителния бизнес са високо качество на строителството, изпълнение на сроковете на договорите при оптимално ниска цена за инвеститора. Тези изисквания, съчетани със повишения обществен интерес към инфраструктурните проекти и разходването на обществени средства за тях, налагат разгръщането на мащабна кадрова политика в „Трейс Груп Холд” АД за правилен подбор, обучение и развитие на  необходимите работници, служители и ръководители. Политиката е в холдинга и дружествата му да работят най-добрите специалисти.Срещу това „Трейс Груп Холд” АД предлага:

  • много добри условия на труд;
  • много добра организация на работа;
  • реална възможност за професионално и кариерно развитие;
  • над средните за бранша нива на възнаграждение.

Пазарните реалности изискват умениe да се създават различни по обем звена за различните обекти. Холдингът има изключителен опит в създаването и управлението на работещи екипи, обособени за отделни значими обекти или в новорегистрирани дружества, които успешно решават поставените им задачи и утвърждават авторитета на дружеството и холдинга, като сериозен и отговорен партньор на държавните, общинските и частните  възложители и инвеститори.Мотивацията на всеки един служител е основна цел  на ръководството на холдинга и дружествата. Тя се постига с ясна стратегия за развитие на всеки от работника до мениджъра по няколко направления: 

  • професионалното развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за конкретните професионални области;
  • предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и придобиване на по-висока квалификация;
  • стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;
  • стимулиране на иновативното мислене, което дава възможност на креативните хора да прилагат идеите си в практиката;
  • ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на  всеки доказал се работник, служител и ръководител да се развива и израства кариерно в едно или друго наше дружество в рамките на групата, съобразено с личните и професионалните му интереси.

Ако проявявате интерес към нашата компания и искате да реализирате себе си на полето на инфраструктурното строителство и бизнес, изпратете вашето CV и мотивационно писмо до инж. Иван Христов, Директор административна дейност и управление на персонала в „Трейс Груп Холд” АД на mail: ihristov@tracebg.com.