За акционерите

Корпоративен календар

                                      КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2022 г.

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

31.01.2022,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2021 г.

 

01.03.2021,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2021 г. 

 

31.03.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за 2021г.

 

03.05.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2021г.

 

03.05.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за I-то тримесечие на 2022 г.

 

30.05.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за I-то тримесечие на 2022 г.

 

09.05.- 20.05.2022

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

20-30.06.2022

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

21.06.-05.07.2022

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

01.08.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2022г.

 

29.08.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2022г.

 

31.10.2022,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за III-то тримесечие на 2022 г.

 

29.11.2021,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2022 г.