За акционерите

Корпоративен календар

                                      КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД ЗА 2023 г.

СРОК

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

забележка

30.01.2023,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2022 г.

 

01.03.2023,

16.00 ч. – 18.00 ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2022 г. 

 

31.03.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г.

 

02.05.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г.

 

02.05.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за I-то тримесечие на 2023 г.

 

30.05.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за I-то тримесечие на 2023 г.

 

09.05.- 19.05.2023

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

20-30.06.2023

Провеждане на Общо събрание на акционерите

 

21.06.-03.07.2023

Публикуване на протокол от ОСА

в тридневен срок след датата на провеждането му

31.07.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2023 г.

 

29.08.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2023 г.

 

30.10.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния индивидуален финансов отчет за III-то тримесечие на 2023 г.

 

29.11.2023,

16.00ч. - 18.00ч.

Оповестяване на междинния консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2023 г.