За акционерите

Финансова информация

Финансова информация

  • Годишните консолидирани и неконсолидирани отчети на „Трейс Груп Холд” АД са изготвени по международните счетоводни стандарти.
  • Годишните и шестмесечните финансови отчети се одитират от независим одитор с цел осигуряване на прозрачност и възможност за запознаване на всички заинтересувани лица с резултатите на холдинга.
  • Всички отчети на дружеството са публикувани в настоящата интернет страница.

 Годишни отчети

  • Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен финансов одит.
  • Финансовия одит осигурява независимо мнение относно достоверното представяне на финансовото състояние и резултата на дружеството във финансовия отчет.
  • В дружеството функционира Одитен комитет, който следи за ефективността на вътрешния контрол и процесите по управление на риска.

Отчети - 2023

Отчети - 2022

Отчети - 2021

Отчети - 2020

Отчети - 2019

Отчети - 2018

Отчети - 2017

Отчети - 2016

ОТЧЕТИ - 2015

ОТЧЕТИ - 2014

Отчети - 2013

Отчети - 2012

Отчети - 2011

Отчети - 2010

Отчети - 2009

Отчети - 2008