Новини за акционери

28 Май 2024
Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ № 12, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, СВИКВА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО...
22 Дек. 2023
На 20.12.2023 г. e сключено споразумение с Банка ДСК ЕАД за увеличение до размера на 40 000 000 (четиридесет милиона) евро за първоначален срок от една година към Договор за кредитна линия с опция за издаване на банкови гаранции.
24 Окт. 2023
На 20.10.2023 „Трейс Груп Холд“ АД подписа  договор с Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Tекущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения, строителство, основен ремонт и реконструкция на тротоари и ремонт по...
30 Авг. 2023
На  30.08.2023 г., „Трейс Груп Холд“ АД сключи сделка по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК след предварително одобрение по реда на посочената разпоредба, дадено от УС на дружеството на 29.08.2023 г. Страни по сделката: Николай Ганчев Михайлов – заемодател „Трейс Груп Холд“ АД - заемател Предмет, срок и...
7 Юли 2023
На 07.07.2023 г.  по партидата на Трейс Пропъртис ЕООД е вписана следната промяна в обстоятелствата: увеличение на капитала,  като е апортирано правото на собственост на Трейс Груп Холд АД върху недвижими имоти. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица съгласно Тройна...
5 Юли 2023
На 04.07.2023 г.  ОБЕДИНЕНИЕ "ДРУМ 2022" с  партньори „Трейс Груп Холд“ АД и  „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД подписа договор с Възложител ОБЩИНА ПОМОРИЕ, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Рехабилитация на общински път BGS 1145 "Медово – Бата - Страцин",  участък...
9 Юни 2023
На 08.06.2023 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор с Възложител „Соф Кънект“ АД, както следва: Договор с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на обекти, попадащи в летателното поле” на стойност 3 291 732,75 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 50 (петдесет) календарни дни (от...
16 Май 2023
„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Свиленград“ ЕООД, преименувано на  „Трейс Рент“ ЕООД. Продавач е „Трейс Ямбол“ АД. След вписването в Търговския регистър на 15.05.2023 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс Рент“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството „Трейс Рент“...
23 Февр. 2023
На 23.02.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „ГАРА ПЛИСКА“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Обонато Билд“ ЕООД подписа договор с Възложител ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри...
17 Ян. 2023
На 16.01.2022 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ОПЪЛЧЕНСКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньори ТРЕЙС БГ ЕАД, и ОБОНАТО БИЛД ЕООД подписа  договор с Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров...

Страници