Новини за акционери

31 Март 2020
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, и в съответствие с препоръки на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. с настоящето ви уведомяваме за мерките, които „Трейс Груп Холд“...
20 Март 2020
На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп...
18 Дек. 2019
Уведомяваме Ви, че на 12.12.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило искане за одобрение по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерното дружество ”ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД, ЕИК 128005374. След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените към...
17 Дек. 2019
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 16.12.2019 г. в Централния регистър на Р Сърбия е вписано преобразуване на „Трейс Болканс“ ООД Белград чрез вливане в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш. По силата на договор за преобразуване всичките активи на „Трейс Болканс“ ООД Белград се прехвърлят в „Трейс...
6 Дек. 2019
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:   „Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 2860 броя собствени акции с право на глас на нерегулиран пазар в Р...
3 Дек. 2019
ОТНОСНО: Уведомление по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за започване на процедура по обратно изкупуване на собствени акции в размер на до 3% от капитала на Трейс Груп Холд АД.   Уведомяваме Ви, че  Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД на свое заседание, проведено на 03.12.2019 г. взе следното решение...
6 Ноем. 2019
На 06.11.2019 г. в Търговския регистър беше вписано преобразуване на „Трейс СОП“ ЕООД чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, преминава към приемащото дружество „МЕТРО...
24 Окт. 2019
С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.10.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани нови обстоятелства по партидата на „Трейс Транс“ ЕООД. Правната форма на дружеството е дружество с ограничена отговорност с наименование „Джи Ти Транс БГ“. Съдружници са „Трейс Груп...
24 Окт. 2019
Уведомяваме Ви, че на 21.10.2019 г., се състоя заседание на УС на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „Трейс СОП“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване. След...
17 Окт. 2019
На 16.10.2019 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25%  от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД. Общата сума на договора за продажба на дяловете е...

Страници