Новини за акционери

14 Юли 2020
"Трейс Груп Холд" АД публикува уведомление във връзка с постъпило търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Михайлов за закупуване на акциите на останалите акционери на "Трейс Груп Холд" АД. Допълнителна информация може да бъде намерена в приложения към настоящото...
22 Юни 2020
Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бяха вписани промени по партидата на „Трейс София“ ЕАД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на дружеството се променя на „Трейс БГ“ ЕАД....
22 Юни 2020
Уведомяваме Ви, че на 22.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел беше вписано  преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД с предишно наименование „Трейс София“ ЕАД. Цялото имущество на...
8 Юни 2020
Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното...
4 Юни 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...
30 Апр. 2020
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014   Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 3 357 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
3 Апр. 2020
На 01.04.2020 г. г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ /„Trace Company“ S.L.R./ с идентификационен номер IDNO 1020600013973. Капиталът на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) молдовски леи и е 100% (сто процента)...
31 Март 2020
Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното...
31 Март 2020
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, и в съответствие с препоръки на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. с настоящето ви уведомяваме за мерките, които „Трейс Груп Холд“...
20 Март 2020
На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп...

Страници