Уведомление за промяна на наименованието на „Трейс София“ ЕАД в „Трейс БГ“ ЕАД

22 Юни 2020

Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бяха вписани промени по партидата на „Трейс София“ ЕАД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на дружеството се променя на „Трейс БГ“ ЕАД. Като членове на Съвета на директорите се освобождават Росица Йорданова Динева и Манол Пейчев Денев. В състава на СД остава Бисер Григоров Иванов. За нови членове на СД се избират Манол Танев Кавръков, Георги Илиев Иванов, Мария Нанева Сурчева. Дружеството се представлява от Манол Кавръков и Георги Иванов.