Новини за акционери

15 Дек. 2020
На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 10.12.2020 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „УСМ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за...
9 Дек. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Галин Михайлов – в качеството си на лице, тясно свързано с...
9 Дек. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...
4 Дек. 2020
На 03.12.2020 г. в Търговския регистър на Р Сърбия е вписано дружество „Трейс Билд“ Белград ЕООД с предмет на дейност изграждане на жилищни и нежилищни сгради. Капиталът на „Трейс Билд“ ЕООД е в размер на 100 сръбски динара и е 100% собственост на „Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс...
15 Окт. 2020
На 14.10.2020 г. се състоя заседание на УС на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „Трейс Украйна“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване. След като се запозна с...
2 Окт. 2020
На 02.10.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано дружество с ограничена отговорност „Ариа Резиденс“ ООД, ЕИК 206247696, със седалище гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Изгрев, бл. 178, вх. „Б“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лева, разпределен на 100 равни дялa с...
19 Авг. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...
12 Авг. 2020
До       Служителите на "Трейс Груп Холд" АД До       Обществеността   Уважаеми дами и господа, С настоящото съобщение ръководството на "Трейс Груп Холд" АД, Ви уведомява, че в деловодството на дружеството е получено уведомление от Николай Ганчев Михайлов, относно това, че във връзка с процедурата...
7 Авг. 2020
СЪОБЩЕНИЕ   До       Обществеността До       Служителите на "Трейс Груп Холд" АД   Уважаеми дами и господа, С настоящото съобщение ръководството на "Трейс Груп Холд" АД, Ви уведомява, че в дружеството е получено уведомление от Николай Ганчев Михайлов, относно това, че на заседание от 06.08.2020 г...
5 Авг. 2020
На 05.08.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията за вписване е вписано преобразуване на „Метро Дружба“ ЕООД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД и двете с едноличен собственик „Трейс Груп Холд“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153 преминава към...

Страници