УСМ АД се преобразува в „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ ЕАД

4 Март 2021

УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД се преобразува чрез отделяне с учредяване на ново дружество „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ ЕАД. Вписването в регистъра е с дата 04.03.2021 г. Капиталът на УСМ е намален на 918 925 лв.
Предметът на дейност на дружеството е: отдаване под наем на механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите, които са: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова.
Едноличен собственик на капитала (50 000 лева разпределен в 5 000 броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка) е „Трейс Груп Холд“ АД