Уведомление за изплащане на дивидент за 2020 г.

30 Юни 2021

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 115в, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. беше взето решение част от печалбата на дружеството за 2020 година в размер на 4 838 744,20  лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) да бъде разпределена за дивидент.

Общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

На свое заседание, проведено на 30.06.2021 г. от 15:00 ч., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД определи дивидентът за 2020 г. да бъде изплатен при следните условия:

Обща сума, определена от Общото събрание на акционерите на дружеството за изплащане на дивидент - 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки).

Брутен дивидент на една акция - 0,20 лв. (двадесет стотинки).

Нетен размер на дивидент на една акция – 0,19 лв. (деветнадесет стотинки) – за акционери физически лица.

Начална дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 23.08.2021 г. (двадесет и трети август две хиляди двадесет и първа година).

Крайна дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 31.12.2021 г. (тридесет и първи декември две хиляди двадесет и първа година).

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, т.е. към 14.07.2021 г. (четиринадесети юли две хиляди двадесет и първа година).

Дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник ; за акционери с лични сметки – чрез клоновете на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД в страната.

След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента за 2020 г. в рамките на петгодишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дължимия им дивидент за 2020 г., имат право да го получат от дружеството след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: 1408 гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12 или на електронен адрес: tracegroup@trace.bg. След изтичане на петгодишния давностен срок дивиденти, които не са били поискани и не са били получени, се отнасят във Фонд „Резервен“ на дружеството.