Новини за акционери

26 Май 2022
                  Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Образописов“ № 12, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква РЕДОВНО...
13 Май 2022
„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград подписа договор за изпълнение на обект:  Строителство на бизнес – жилищна сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, Р Сърбия. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Възложител е...
10 Февр. 2022
На 09.02.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение „Драгалевци 2021“, подписа договор за изпълнение на Инженеринг – проектиране и строителство на обект:  Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора...
3 Февр. 2022
На 02.02.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД - „Асфалт Комерс“ ЕООД. Новоучреденото дружество „Асфалт Комерс“ ЕООД е с ЕИК 206809879 и адрес на управление гр. София, ул. „Никола Образописов“ 12. Дружеството е с предмет на дейност производство на стоки и услуги в...
4 Ян. 2022
На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно...
23 Дек. 2021
На 23.12.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „КР Своге“ подписа договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа”. Стойността за...
20 Дек. 2021
На 16.12.2021 г. под № 1020600013973 в Публичния регистър на Република Молдова е вписано заличаване на „Трейс Къмпани“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.
15 Дек. 2021
                  На 15.12.2021 г. „Трейс Груп Холд" АД, като водещ партньор в Обединение с Трейс Сърбия  ЕАД, подписа договор за изпълнение на обект: „Тежка поддръжка /ремонт/ на държавен път IB 39, участък Бабушница – Сводже, от км 25+841 до км 45+385, с дължина 19, 534 км" в Република Сърбия....
30 Юни 2021
Уважаеми дами и господа, На основание чл. 115в, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. беше взето решение част от печалбата на...
4 Март 2021
УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД се преобразува чрез отделяне с учредяване на ново дружество „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ ЕАД. Вписването в регистъра е с дата 04.03.2021 г. Капиталът на УСМ е намален на 918 925 лв. Предметът на дейност на дружеството е: отдаване под наем на механизация,...

Страници