Новини за акционери

3 Февр. 2022
На 02.02.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД - „Асфалт Комерс“ ЕООД. Новоучреденото дружество „Асфалт Комерс“ ЕООД е с ЕИК 206809879 и адрес на управление гр. София, ул. „Никола Образописов“ 12. Дружеството е с предмет на дейност производство на стоки и услуги в...
4 Ян. 2022
На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно...
23 Дек. 2021
На 23.12.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „КР Своге“ подписа договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа”. Стойността за...
20 Дек. 2021
На 16.12.2021 г. под № 1020600013973 в Публичния регистър на Република Молдова е вписано заличаване на „Трейс Къмпани“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.
15 Дек. 2021
                  На 15.12.2021 г. „Трейс Груп Холд" АД, като водещ партньор в Обединение с Трейс Сърбия  ЕАД, подписа договор за изпълнение на обект: „Тежка поддръжка /ремонт/ на държавен път IB 39, участък Бабушница – Сводже, от км 25+841 до км 45+385, с дължина 19, 534 км" в Република Сърбия....
30 Юни 2021
Уважаеми дами и господа, На основание чл. 115в, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. беше взето решение част от печалбата на...
4 Март 2021
УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД се преобразува чрез отделяне с учредяване на ново дружество „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ ЕАД. Вписването в регистъра е с дата 04.03.2021 г. Капиталът на УСМ е намален на 918 925 лв. Предметът на дейност на дружеството е: отдаване под наем на механизация,...
15 Дек. 2020
На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 10.12.2020 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „УСМ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за...
9 Дек. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Галин Михайлов – в качеството си на лице, тясно свързано с...
9 Дек. 2020
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни...

Страници