Вписване на промяна в правната форма на „Трейс БГ“

20 Юли 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Вписване на промяна в правната форма на „Трейс БГ“ АД

 

Уважаеми дами и господа,

На 20.07..2022 г. в ТРРЮЛНЦ са вписани промени в правната форма и представителството на „Трейс БГ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.

 Дружеството е преобразувано чрез промяна в правната форма от еднолично акционерно в еднолично дружество с ограничена отговорност - „Трейс БГ“ ЕООД с ЕИК 207021725. Представляващ на дружеството е инж. Николай Николаев Михайлов.

Капиталът на „Трейс БГ“ ЕООД е с капитал 50 000 лева, разпределен в 5 000 дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност от 10 лева.

 

 

 

 

Изпълнителен директор: инж. Боян Делчев

 

Документ: