Участие на „ТРЕЙС ПРОПЪРТИС“ ЕООД като съдружник в търговско дружество

29 Юли 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

На 25.07.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дружество с ограничена отговорност „Белчин 3“ ООД, ЕИК 207027151със съдружници Димитър Николов Илиев, Красимир Николов Илиев, Мариан Илиев Гочев, Илиан Марианов Гочев и „ТРЕЙС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК: 2001869998.

Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки един от които по 10 (десет) лева. „Трейс Пропъртис“ ЕООД притежава 168 дяла от капитала на дружеството.

Предметът на дейност на дружеството е вътрешна и външна търговия, продажба на стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество.

Управители на “Белчин 3“ ООД са Никола Димитров Илиев, Манол Пейчев Денев, и Илиан Марианов Гочев, които ще управляват и представляват същото заедно.