Уведомление

30 Апр. 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

 

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

„Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 3 357 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделката е 04.05.2020 г., а средната цена на акциите е 3,00 лева.

За „Трейс Груп Холд“  АД: инж. Боян Делчев  – Изпълнителен директор