Уведомление за преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД

22 Юни 2020

Уведомяваме Ви, че на 22.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел беше вписано  преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД с предишно наименование „Трейс София“ ЕАД.

Цялото имущество на преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 преминава към приемащото дружество „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 се прекратява без ликвидация.

На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава.