Новини за акционери

19 Март 2019
На 12.03.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия беше вписана промяна в структурата на капитала на „Трейс Сърбия“ АД във връзка с извършена сделка за покупко – продажба на 1 акция от капитала на дружеството.  „Трейс Болканс“ ЕООД продаде собствената си акция от капитала на „Трейс Сърбия...
24 Ян. 2019
На 17.01.2019 г. в  Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 сръбски динара на 32 562 172, 50 сръбски динара в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е...
11 Ян. 2019
До Служителите на “Трeйс Груп Холд”АД Акционерите на “Tрейс Груп Холд” АД                                         
14 Дек. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 3570 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделката е 07.12.2018 г., а средната цена на акциите е 2,860 лева.
27 Ноем. 2018
С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.11.2018 г. в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидацията за "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД. За ликвидатор на дружеството е определен Едоардо Роси. "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД е учредено във връзка с...
9 Окт. 2018
С настоящото Ви информираме, че на 09.10.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени в обстоятелствата на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на управителния съвет и изпълнителен директор е заличен Мирослав Манолов. Като член и председател на управителния...
1 Окт. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 273 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария на средна цена 3,30 лева за една акция с дата на...
27 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 850 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 28.09.2018 г., а...
25 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 345 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 26.09.2018 г., а...

Страници