УС на „Трейс Груп Холд“ АД даде съгласие за вливане на „Виор Велика Морава“ АД в „Трейс Сърбия“ АД

22 Март 2019

На 20.03.2019 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от дъщерните дружества „Трейс Сърбия“ АД и „Виор Велика Морава“ АД искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за даване на предварително съгласие за сключване на договор за преобразуване. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД даде съгласие да бъде сключен договор  за преобразуване със следните страни:

Приемащо дружество:

-           „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ АД,  регистрирано в регистъра в Агенцията за търговските регистри под ЕИК: 100337472;

Вливащо се дружество:

-           „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО, регистрирано в регистъра в Агенцията за търговските регистри под ЕИК  100291435;

 След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 рсд всяка.