Новини за акционери

15 Авг. 2018
 ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД УВЕДОМЛЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 20 август 2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД започва изплащането на дивидента за 2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към  05.07.2018 год. В съответствие с...
9 Авг. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД  са постъпили следните уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно които:
6 Авг. 2018
На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия е вписано преобразуване чрез вливане на „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е...
16 Юли 2018
Уважаеми дами и господа, Във връзка с публикувано уведомление за разпределение на дивидент за 2017 г. Ви уведомяваме, че в съответствие с чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК началната дата за изплащане се определя на 20.08.2018 г. Условията и редът за изплащане на дивидент остават както следва: Общата сума,...
21 Юни 2018
На редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, което се проведе на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент за 2017 г. при следните условия: Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в...
4 Юни 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014       Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: В „Трейс Груп Холд“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно...
15 Май 2018
Във връзка с изпълнение на обект „Разширение на Пречиствателна станция  за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Рузине, Прага“ е налице съдебен спор между „Трейс Груп Холд“ АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на дружеството. Конкретният размер...
4 Апр. 2018
Уведомяваме ви, че на 04.04.2018 год. в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество на „Трейс Груп Холд“ АД “Трейс Комерс“ ЕООД, ЕИК 200181830 в приемащото дъщерно дружество „Инфра Комерс“ ЕООД, ЕИК 175029440, по реда на чл....
9 Ян. 2018
Във връзка с оповестена информация за придобиване чрез публичен търг на недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14, местност ПЗ „Илиянци – изток“ от  „Трейс Груп Холд“ АД Ви уведомяваме, че е допусната техническа грешка в стойността на имота. Цената, на която е придобит имота е 3 629 883, 20 /...
3 Ян. 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ  по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014  Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  „Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 2 200 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...

Страници