Новини за акционери

20 Дек. 2017
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме ви, че на 19.12.2017 год. в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на дружествата „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и “ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832  в „ТРЕЙС – ПЪТНО...
24 Окт. 2017
Уведомяваме Ви, че на 23.10.2017 г., от 10.00 ч., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от дъщерните дружества, „ПИ ЕС АЙ“ АД, „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД и „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително...
28 Септ. 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014   Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 4 400 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
30 Юни 2017
„Трейс Груп Холд“ АД продаде собствените си 100 / сто / дяла с номинална стойност 10 лева всеки от капитала на „Трейс Своге“ ЕООД. Продажната стойност на дяловете е 3 000 лева. След вписването на промяната на собствеността в Търговския регистър на 30.06.2017 г., „Трейс Своге“ ЕООД прекратява...
30 Юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014                       Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  
21 Юни 2017
На 16 юни 2017 година от 11.00 часа в гр. София се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ Трейс Груп Холд“ АД. Заседанието премина при предварително обявения дневен ред. Приети бяха промени в състава на Одитния комитет и беше избран нов одитор на дружеството за...
2 Юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014                     Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:
31 Май 2017
  УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014                     Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:
29 Май 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014                     Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

Страници