„Химколор“ АД се влива в „Инфра Комерс“ ЕООД

8 Юли 2019

Уведомяваме Ви, че на 04.07.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от „Инфра Комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, и „Химколор“ АД, дъщерно дружество на „Инфра Комерс“ АД, искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване.

След като се запозна с постъпилите искания от дружествата, както и с приложените към тях документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие за предприемане на действия за осъществяване на сделка при следните условия:

  • Страни:

Преобразуващо се дружество: „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427

Приемащо дружество: „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440

  • Предмет:

Предмет на сделката е преобразуване на „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427 преминава към приемащото дружество „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427 се прекратява без ликвидация.

На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество няма да се увеличава, поради което изменения в учредителния акт на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440 няма да се извършват.