Уведомление

11 Апр. 2019

„ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427, с което „ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, ЕИК 175029440 става едноличен собственик на капитала на „ХИМКОЛОР“ АД. Стойността на сделката е в размер на 386 300 лева.

Вписването на обстоятелството по партидата на „Химколор“ АД в Търговския регистър е извършено на 10.04.2019 година.