Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на общински път Каменар – Поморие

Проектът се финансира от: Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Бюджет: 5 428 077 лева без ДДС
Начална дата: 09 Апр. 2019
Възложител Община Поморие
Изпълнител Обединение „Поморие 2018“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД

На 09.04.2019 г. беше подписан договор за обект: „Реконструкция на общински път Каменар – Поморие”. В процес на изпълнение са ремонтно-възстановителни работи, като рехабилитацията на амортизирания път включва разширение на пътното платно, изграждане на велоалея, която е отделена от пътя, с цел осигуряване безопасността на колоездачите. Монтирано е алейно осветление. Изгражда се тротоарна настилка в два участъка на 8-километровото трасе. Предстои монтаж на пейки, кошчета за смет и велостоянки. Обектът се реализира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.  Преди началото на летния сезон инженерите и строителите от Трейс завършиха рехабилитацията на обходния път на гр. Камено.