Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Ремонт на общински път IV-11836 от община Долна Митрополия до с.Староселци

Проектът се финансира от: Финансова помощ по Програма САПАРД по Договор № 2402 от 06.11.2006 г.
Бюджет: 1 170 552.55 лв.
Възложител Община Искър, Област Плевен

Ремонт на общински път IV-11836 от км 16+400/граница община Долна Митрополия/ до км 23+140 /с.Староселци/,   Република БългарияОбектът се намира северозападно на около 40 км от областния център гр. Плевен и на около 10 км от общинския център гр. Искър, започва от границата на община Искър с община Долна Митрополия и завършва при началото на регулацията на с. Староселци. Ремонтът на общинския път граница с община Долна Митрополия - с. Староселци обхваща участък с дължина 6,660 км. В участъка са построени две съоръжения - тръбен водосток Ø1000, 1 брой при км 22+052 и мостово съоръжение с отвор 8,50 м при км 22+970. Отводняването на пътната настилка и на прилежащите терени е осъществено чрез пътни необлицовани окопи.Изпълнени са следните видове основни строителни и монтажни работи:

  • Земни работи:

  - Изкоп за почистване и оформяне на пътни окопи;  - Изкоп хумус за почистване на банкети;  - Насип земни маси за пътни банкети;  - Изкоп земни почви за зауствания на селскостопански пътища;  - Изсичане на гъсти храсти и млада гора, включително почистване и извозване;  - Изсичане  на дървета с Ø над 45 см, включително извозване;  - Оформяне корони на дървета, включително извозване.

  • Пътни работи:

  - Основа от баластра за зауствания за селскостопански пътища;  - Основа от несортиран трошен камък за зауствания на селскостопански пътища;  - Несортиран трошен камък (минералбетон) за попълване на банкети.  - Бетонови тръби Ø500 за провеждане на отводнителен окоп под селскостопански зауствания;

  • Локални ремонти
  • Асфалтови работи:

  - Полагане на неплътен асфалтобетон дребнозърнест (биндер) тип АМII по БДС 4132/90г., включително наръсване с битумна емулсия, превоз, полагане и уплътняване;  - Полагане на плътен асфалтобетон дребнозърнест тип АМII по БДС 4132/90г., включително наръсване с битумна емулсия, превоз, полагане и уплътняване.

  • Съоръжения
  • Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка:

  - Вертикална сигнализация;  - Хоризонтална маркировка;

  • Доставка и монтаж на предпазна еластична ограда