Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Реконструкция на ВиК мрежата в кв. Самара, Стара Загора

Проектът се финансира от: ПУДООС и община Стара Загора
Бюджет: 4,8 млн. лв
Начална дата: 01 Окт. 2015
Крайна дата: 04 Окт. 2016
Възложител Община Стара Загора

Обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара“-3, гр. Стара Загора“

Общата дължина на предвидената за изграждане в Етап I канализационна мрежа е 3 313.10 м, в това число битовата канализационна мрежа е с дължина 1 237.71 м, смесената канализационна мрежа е с дължина 825.67 м и дъждовна канализационна мрежа е с дължина 1 249.72 м. В този етап са предвидени за изграждане и всички прилежащи на изграждащата се канализация сградни канализационни отклонения и дъждоприемни оттоци.

Едновременно с изпълнението на I-ви Етап на канализационна мрежа ще се изгражда Етап I на водопроводната мрежа и свързаните с нея сградни водопроводни отклонения (СВО), които захранват застроени имоти. Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за изграждане в I-ви етап е 1472.10 м.

Срокът за завършване на всички строително-монтажните работи от Етап I е 80 календарни дни, считано от датата на оформяне на двустранен протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.

Общата дължина на предвидената за изграждане в Етап II канализационна мрежа е 2 780.83 м, в това число битовата канализационна мрежа е с дължина 1190.72 м, смесената канализационна мрежа е с дължина 421.01 м и дъждовна канализационна мрежа е с дължина 1 169.10 м. За изграждане в този етап са предвидени и всички прилежащи на изграждащата се канализация сградни канализационни отклонения и дъждоприемни оттоци. Едновременно с изпълнението на II-ри Етап на канализационна мрежа ще се изгражда Етап II на водопроводната мрежа и свързаните с нея сградни водопроводни отклонения (СВО), които захранват застроени имоти. Общата дължина на предвидената за изграждане във II-ри етап водопроводна мрежа е 953.40 м.                                                       

Срокът за завършване на всички строително-монтажните работи от Етап II е 50 календарни дни, считано от датата на оформяне на двустранен протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.  Дейностите по Етап II ще започнат след получаване на Възлагателно писмо след осигуряване на необходимото финансиране от Възложителя.                               

Изпълнител на договора е Дружество по ЗЗД „САМАРА 2015” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньор  „ДК ИНФРА” ООД.