Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Изграждане на интермодален терминал Пловдив

Проектът се финансира от: ОП "Транспорт" и националния бюджет
Бюджет: 13 940 446.325 лв.
Начална дата: 06 Юни 2014
Крайна дата: 30 Март 2017
Възложител ДП НКЖИ
Изпълнител Трейс Груп Холд АД

Проект: Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив

Проектът се реализира със средства от Европейския фонд да регионално развитие чрез  ОП „Транспорт 2007 – 2013 г.” и национално съфинансиране.

Проектът предвижда изграждане на терминал за интермодални превози в района на гара Т. Каблешков, част от ж.п. възел Пловдив. Площадката ще се разположи от северната страна на гарата. Подходът на автомобилите към терминала ще става директно в републиканската пътна мрежа без преминаване през населени пунктове. Върху площ от 71 450 м² ще бъдат изградени - терминална площадка за ТР операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Изпълнител на проекта е "Трейс Груп Холд" АД, а строителният надзор се осъществява от ДЗЗД "Рубикон-тест".

Цел на проекта

Създаване на условия за интермодален транспорт и развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с политиката на ЕС. Ще спомогне за отимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в България .

Ползите от проекта

Изграждането на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив  ще създаде условия за извършването на различни видове транспорт и комбинирането им. Проектът допринесе и за повишаване на качеството на предоставените товарни услиги, както и намаляване на цените за спедиторските фирми, а от там и тези за крайния потребител. Проектът има и косвени ползи, които са от полза за региона: създаване на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението;

Описание на проекта

Площа за изграждане на терминала е 68 870м² . На нея ще бъдат изградени - терминала, аминистративна сграда и паркинг.

 • Площадка на терминала

Служи за товаро-разтоварна дейност, която ще се извършва с мобилен кран

- Склад за контейнери в два реда

- Площ за повредени контейнери и техника

- Специални места за хладилни товарни единици

- Автомивка за товарачи

 • Административна сграда е разположена  между площадка и паркинга на терминала като ги свръзва, има обслужващи и контролни функции.

Двуетажна, без сутерен, с плосък покрив.

От двете страни на административната сграда са разположени: навес за митнически контрол, кабина за контрола на достъп

 • Паркинг

Разполага с 23 места за тирове и 20 паркоместа за леки автомобили на обслужващия персонал.

Основноте дейности са : Работи  по:

 • Железен път

-   Изграждане на 2-ри глух коловоз с дължина 645м, който ще основен товаро-разтоварен коловоз

-   Изграждане ма 7-ми приемно-отправен коловоз и Изтеглителен коловоз.

-   Доставка и влагане на стрелки оборудвани с електрически стрелкови обращателни апарати и нагреватели за отопление.

 • Телекомуникации

-   Съобщителни връзки на терминала

-   Видеонаблюдение на територията на терминала

-   Периметрова охрана на терминала

 • Електрификация

-   Изтеглителен коловоз и приемно отправните и маневрени коловози, обслужващи терминала(5-ти, 6-ти, 7-ми).

 • Електрозахранване

-   Доставка и изпълнение на ново външно електрозахранване 20кV на КТП, разположено на площадката на терминала

-   Доставка и монтаж на комплектен трансформаторен пост /КТП/ 20/0,4кv.

-   Изграждане на електро захранване на всички консуматори на електрическа енергия в зоната на терминала на страна HH-380/220V.

-   Изграждане на външно осветление на площадката на терминала и мълниезащита на района и.

-   Изграждане на електрозахранването и осветлението на изтеглителния коловоз.

 • Пътища

-   Реконструкция на съществуващия четвъртокласен път PDV – 1251, с цел възстановяване на носимоспособността на съществуващата настилка.

-   Изграждане на пътна връзка за интермодалния терминал.

 • Водаснабдяване и канализация

-   Изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа на площадката на терминала. Обекта ще се захранва с вода за питейни и противопожарни нужди от водопроводната мрежа на с.Златитрап.

Проектът в цифри

Реконструкция на съществуващия четвъртокласен път PDV – 1251

Дължината е  L = 752.52 м.

Габарит – 7/10 м – 2 x 3.5 м (активни ленти)+2x1.5 м (банкет)

Напречен наклон – 2,5 % и надлъжен 0,3%.

Пътната връзка

Дължината е  L = 238.40 м.

Габарит – 10 м – 2 x 3.5 (активни ленти) + 2 x 1.5 (тротоари)

Напречен наклон – 2,5  % в правите и 7% в кривите.

Надлъжния е 0,5%.

Железния път

Всички релси, които ще бъдат положени ще са тип 49 Е1 (49 kg/m).

За нуждите на терминала са предвидени 3 ПО коловоза (5-ти, 6-ти и 7-ми) с полезни дължини съответно - 638 м, 541 м и 541 м.

2ри глух коловоз – L= 645 м, от които 520 м в рамките на товато-разтоварната площадка

Административна сграда

Застроена площ                               

Административна сграда              – 359 м²

Кабина за контрол на достъпа       -15.6 м²              

Разгъната застроена площ  - 795.6 м

Конструкция

 • Площадка на терминала

Избраната конструкция на пътната настилка е следната:

-   бетонови блокчета – 10 см,

-   пясъчна възглавница – 3 см,

-   несортиран трошен камък /0-40/ – 30 см ,

-   несортиран трошен камък /0-75/ – 37см,

-   зона А – 40 см.

Избраната конструкция на пътната настилка е еднакава за :

 • път PDV – 1251
 • пътна връзка за ИМТ – 238.40 м;
 • паркинг;

Конструкция на пътната настилка е следната:

-   Износващ пласт от плътен асфалтобетон тип“А“  - 4 см

-   Долен основен пласт от неплътен асфалтобетон – 4 см

-   Асфалтобетонова смес за горен основен пласт тип „А0“ – 20 см.

-   Несортиран трошен камък  - 40 см

-   зона А – 50 см.

 • Административна сграда

Тя ще се изпълни на два етажа, без сутерен. Котата на първи етаж е +0.00 м = 170.85 м, а конструктивната височина и на двата етажа е 3.40 м, като котата на готовия покрив е +6.91 м. Сградата е изпълнена с плосък покрив.

Конструктивната система е монолитна стоманобетонна скелетна – безгредова с колони с размер 40/25см и плочи с дебелина 20 см. Фундаментите на сградата са единични – точкови фундаменти.