Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Ремонт на жп линията София - Мездра

Проектът се финансира от: ДП ”Национална компания железопътна инфраструктура”
Бюджет: 15 890 875,44 лв.
Начална дата: 09 Септ. 2013
Крайна дата: 24 Юни 2014
Възложител ДП ”Национална компания железопътна инфраструктура”
Изпълнител "Трейс Груп Холд” АД

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА СКОРОСТ В УЧАСТЪКА СОФИЯ – МЕЗДРА, ПЪТ № 2, ПО ОБОСОБЕНИ

ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ № 2 – ОТСЕЧКАТА ОТ КМ 33+485 ДО КМ 41+578 С ДЪЛЖИНА 8093 М“,

Реконструкцията се осъщестява по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №4344/07.05.2013 Г. С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО”

Отсечката от км 33+485 до км 41+578 е двупътен участък от 2-ра жп линия София – Мездра – Варна. Участъкът се намира в отсечката София – Мездра, която е с категория „железопътна магистрала”.

Предвиденият за ремонт участък е с дължина 8 093 м. Железният път е построен с проектни параметри за скорост на движение на влаковете 70 km/h, но поради влошеното му техническо състояние в момента скоростта е ограничена до 50 km/h.

Трасето на железния път е разположено почти плътно по скатовете на Искърския пролом, на често прорязани от дерета и оврази, и на едно място пресича коритото на р. Искър, което обуславя наличието на голям брой изкуствени съоръжения – 4 моста, 31 водостока и 12 бр. подпорни стени.

Дейностите, които ще се извършат са следните:

1.      Етап І – изпълнение на проектирането по следните части: „Геодезия”, „Инженерногеоложко проучване”, „Оптимизация на железния път по ос и ниво”, „Земни работи и горно строене”, „Отводняване”, „Малки съоръжения”, „Съоръжения”, „Организация и изпълнение на строителството (РПОИС)”, „ Екология, видимост и габарит”, „Шенаж и репераж”, „Осигурителни инсталации”, „Автоблокировка” и „Телекомуникации”, „Контактна мрежа” - „Стълбове и фундаменти”, „План за безопасност и здраве при работа”, „Опазване на околната среда”. Срок за изпълнение  на работните проекти - 40 календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Етап ІІ – изпълнение на строително-монтажните работи по части: „Железен път” , „Контактна мрежа” и „Сигнализация и телекомуникация”. Срок за изпълнение на СМР – е 195 календарни дни от подписване на протокол обр. 2 а за откриване на строителната площадка.

Напредък на проекта към 30.04.2014 г.

  • Физическо изпълнение в  %  - 73 %
  • Реализиран обем – 8 894 816,37 лв.
  • Положен железен път – 5 км.