Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас

Проектът се финансира от: Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.
Бюджет: 380 362 620,30 лв
Начална дата: 01 Апр. 2011
Крайна дата: 01 Дек. 2016
Възложител ДП ”Национална компания железопътна инфраструктура”

Проект „Рехабилитация на жп инфраструктура по жп линия Пловдив - Бургас" (263 км)

Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от TINA мрежата и тази на европейски транспортен коридор VIII. Основна цел на проекта е да се увеличи скоростта за движение на влаковете в подновените участъци до 160 км/ч,  което ще доведе до намаление на време пътуването с един час в железопътния участък Пловдив – Бургас.

Трасето е с обща дължина 292 км, от които 139 км единична и 153 км двойна линия. Преди реконстуркцията максималната скорост на движение на влаковете е 60-90 км/ч, а след окончателното приключване на ремонтните дейности се очаква достигане скорост от 130 до 160 км/ч. 

Проектът се финансира от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. С  неговата реализация се цели да се  подобри развитието на главната железопътна инфраструктура и да се постигне интегриране на националната транспортна мрежа в тази на Европейския съюз. Проектът ще подпомогне България в изпълнението на нейните ангажименти за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие със стандартите на Европейския съюз. Проектът е разделен на три позиции:

Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.;  срок за изпълнение 65 седмици. Дейностите включват:
 • Изготвяне на работен проект;
 • Проектиране и премахванеи реконструкция на пресичания с други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат от строителството;
 • Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път;
 • Премахване на съществуващата баластова призма;
 • Земни работи, оздравителни мероприятия , съгласно техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;
 • Изграждане/рехабилитация/възстановяване на дренажните системи;
 • Рехабилитация/възстановяване на железопътните съоръжения;
 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път;
 • Работи по системата на контактната мрежа и секционните постове;
 • Работи по системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Ремонт на сгради;
 • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
 • Изпълнение на мерки по опазване на околната среда.
 
Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой и Завой – Зимница от км192+706 до входната стрелка на гара Зимница/, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 км.;  срок за изпълнение 165 седмици. Дейностите включват:

 • Изготвяне на работен проект за   работите по долното и горното строене;
 • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
 • Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;
 • Премахване на съществуващата баластова призма;
 • Земни работи, оздравителни мероприятия съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;
 • Изграждане/рехабилитация/възстановяване на дренажните системи;
 • Рехабилитация/възстановяване на железопътните съоръжения;
 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път;
 • Работи по системата на контактната мрежа и секционните постове;
 • Работи по системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Ремонт на сгради;
 • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
 • Изпълнение на мерки по опазване на околната среда.
 
Обособена позиция № 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км, срок за изпълнение 135 седмици. Дейностите включват:
 
 • Изготвяне на работен проект;
 • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин отстроителството;
 • Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;
 • За отсечката Церковски – Карнобат - премахване на съществуващата баластова призма;
 • За отсечката Карнобат – Бургас - пресяване на баластовата призма и последващо добаластиране;
 • Земни работи, оздравителни мероприятия;
 • Изграждане/рехабилитация/възстановяване на дренажните системи;
 • Рехабилитация/възстановяване на железопътните съоръжения;
 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление, направа на безнаставов релсов път;
 • Работи по системата на контактната мрежа и секционните постове;
 • Работи по системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Ремонт на сгради
 • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
 • Изпълнение на мерки по опазване на околната среда.
 
Ползи:

Спестеното време за пътуване на година при реализация на цялостния проект възлиза на 4,65 млн. евро. Преките ползи от реализацията на проекта са:

 • Пътниците и превозвачите на товари в железопътния транспорт. Очаква се увеличаване на трафикът  с 14 % ;
 • Местните общности  в югоизточен район, населението е около 1 900 000;
 • Регионалната икономика, най-вече морското пристанище на Бургас с неговата нефтохимическа промишленост, други сектори на тежката промишленост, текстилния, селскостопанския и туристическия сектор;
 • Влаковите оператори – публични и частни.
Изпълнител на трите позиции е Консорциумът „ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ”, в който акционери са „ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ” АД,  "Трейс Груп Холд” АД и „СК-13 Трансстрой” АД.
 

Напредък на проекта към 20.01.2014 г.

Обособена позиция 1

 • Издаден акт 16