Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Перник

Проектът се финансира от: ОП „Околна среда 2007 – 2013“, републикански и общински бюджет
Бюджет: 9 637 885 лв
Начална дата: 14 Май 2013
Крайна дата: 18 Окт. 2015
Възложител Община Перник
Изпълнител ДЗЗД „Трейс – Кордеел – Перник”

Проект: Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Перник,

Обект: "Строителство на Депо за неопасни отпадъци – регион Перник

Проектът включва изграждане на първа клетка от общо четири, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. Предвижда се да бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на околната среда и ще допринесе за постигане на екологично равновесие в региона.

Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в процеса на запълването и крайната му рекултивация. Системата за повърхностна изолация на депото ще се състои от следните елементи: слой за газов дренаж; непропусклив слой (уплътнен глинен слой + геосинтетика); дренажна система и слой за рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо, повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води.

Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с Биологично пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води ( БПСОВ ). Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън и ще приема 46000 т отпадъци годишно.  Стойността на целият проект е 21 467 427.26 лв, а на строителния договор за етапа, който ще се изгражда от  ДЗЗД „Трейс – Кордеел – Перник” е 9 637 885 лв.

 Допълнителна информация за обхвата на обекта:

 1. Външни връзки на депото – канализация, водоснабдяване, електрозахранване и път за достъп.

 2. Приемна зона, която включва:

  • административна сграда;
  • КПП
  • дизел-агрегат
  • гараж и работилница
  • газостанция
  • автомивка
  • кантар;

3. Околовръстен път около цялата площ на депото.

4. Ограда около цялата площ на депото и защитна канавка.

5. Първа клетка на новото депо, посочена в работния проект.

6. Оформяне на стари отпадъци в старото депо, в непосредствена близост до клетка 1 на новото депо.

7. ПСОВ за инфилтрат и битови отпадъчни води.

8. Помпена станция и дренажна система за условно чисти води.

9. Ретензионен басейн.

10. Укрепване на ската.

11. Площадкови ВК и ЕЛ мрежи.