Акционерите одобриха промени в съветите на директорите на УСМ АД и „ПСФ Мостинженеринг” АД

23 Юли 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
С решение №20100715164237 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на УСМ АД - дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД. Освободени са като членове на СД Николай Ганчев Михайлов и Тихомир Бонев Димитров. На тяхно място са избрани Галин Николаев Михайлов и Димитър Николов Митев. Изпълнителен директор е Димитър Николов Митев, който до сега беше на длъжност прокурист. Галин Михайлов е завършил Лесотехнически университет в София. Започва работа в „УСМ” АД месец януари 2007 г. като специалист по контрол на разходите на автомашинния парк. От м. Юни 2007 до сега е на длъжност Административен директор. Бил е член на СД от 2007 до 2009 г. Член е на СД на „ПСФ Мостинженеринг” АД и на „Техностройинженеринг” АД.
Дейността на УСМ АД е концентрирана в поддръжка на автомобили и пътно-строителна техника и услуги с тях. Насочена е предимно към обслужване на дружествата в структурата на холдинга. Голяма част от ресурсите на фирмата в момента са ангажирани със строителството на ЛОТ 2 на АМ „Тракия”, който беше спечелен от Обединение „Магистрала Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.
С решение №20100715161216 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „ПСФ Мостинженеринг” АД. Като член на СД е освободена Стела Петрова Петрова – Манева, а на нейно място е избран Галин Николаев Михайлов. Галин Михайлов е завършил Лесотехнически университет София. Работи в „УСМ” АД Стара Загора като Административен директор. Член е на СД на „УСМ” АД и на „Техностройинженеринг” АД Ямбол.
„ПСФ Мостинженеринг” АД изпълнява обекти от регионално значение на територията на гр. Ямбол. Специализирано е в строителството на мостове и мостови съоръжения.