Промени в управлението на „Трейс Пловдив” ЕООД

10 Ноем. 2010
На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
С вписване №20101103155334 в Търговския регистър в партидата на „Трейс Пловдив” ЕООД, ЕИК 123687330 беше вписана следната промяна:
 
Освободен е от длъжността управител Дончо Нанов Дончев – Гърбов, а на негово място е избран Пламен Петков Вънев. Пламен Вънев е завършил Националния военен университет във  Велико Търново, специалност „Двигатели с вътрешно горене”. От 1990 до 1992 г. е офицер в Българската армия. От 1993 г. започва работа в частния сектор, а през последните 10 години работи в сферата на пътното строителсто.
 
„Трейс Пловдив” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е структурирана за изграждане и строителство на регионални обекти на територията на Централна Южна България. Основта цел на фирмата е разширяване обсега на дейност на територията на цялата Пловдивска област. Подобряване качеството и нарастване броя на предлаганите услуги, развитие не само в областта на пътното строителство, но и строителство на водопроводни, канализационни и други мрежи на техническата инфраструктура –финансирани от ЕС. Подобряване условията на труд и увеличаване на производствените мощности. Трайно установяване на коректни бизнес взаимоотношения с клиенти и доставчици увеличаване доверието на инвеститорите към дружеството.