"Трейс Груп Холд" АД започва изплащане на дивиденти за 2009 г. от 1 август 2010 г.

30 Юли 2010

"Трейс Груп Холд" АД уведомява своите акционери, че от 1 август започва изплащането на дивиденти за 2009г. То ще се извърши по следния начин:
За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 01.08.2010 г. до 22.09.2010 г. включително.

За акционерите с лични сметки плащането ще се извършва в клоновете на Уникредит Булбанк АД в България от 01.08.2010 г.до 31.12.2010 г.

Плащанията на акционерите – физически лица, ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност или на негов пълномощник – срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, в което пълномощникът е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя.

При явяване на наследник или правоприемник на акционер на дружеството, се изисква да представи документ, удостоверяващ правата му, а в случай, че наследниците са повече от един, техният представител получава дивидента срещу представяне на изрично писмено заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име.
 

Акционерите – юридически лица трябва да представят следните документи:

  • документ за самоличност на представляващото лице;
  • удостоверение за актуално състояние по регистрация на акционера /с валидност 6 месеца от датата на издаването му/ или удостоверение за регистрация от Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
  • нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощено от акционера за целта лице.