"Трейс Груп Холд" АД започва изплащане на дивидент за 2020 година на 23.08.2021 г.

13 Авг. 2021

Във връзка с решение на ОСА и на основание решение на УС на „Трейс Груп Холд“ АД, Ви уведомяваме, че изплащането на дивидент за 2020 г. ще започне на 23.08.2021 г.

Общата сума, определена от Общото събрание на акционерите на дружеството за изплащане на дивидент - 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки).

Брутен дивидент на една акция - 0,20 лв. (двадесет стотинки).

Нетен размер на дивидент на една акция – 0,19 лв. (деветнадесет стотинки) – за акционери физически лица.

Начална дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 23.08.2021 г. (двадесет и трети август две хиляди двадесет и първа година).

Крайна дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 31.12.2021 г. (тридесет и първи декември две хиляди двадесет и първа година).

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, т.е. към 14.07.2021 г. (четиринадесети юли две хиляди двадесет и първа година).

Дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник ; за акционери с лични сметки – чрез клоновете на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД в страната.

След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента за 2020 г. в рамките на петгодишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дължимия им дивидент за 2020 г., имат право да го получат от дружеството след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: 1408 гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12 или на електронен адрес: tracegroup@trace.bg. След изтичане на петгодишния давностен срок дивиденти, които не са били поискани и не са били получени, се отнасят във Фонд „Резервен“ на дружеството.