ТРЕЙС изпълнява изискванията за публичност

9 Авг. 2010

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа „Трейс Груп Холд” АД е публикувало и предоставяло информация на КФН, БФБ и обществеността като пълния обем от информация може да бъде намерен на следните страници - www.fsc.bg, www.x3news.com ,  www.darikfifnance.bg и сайта на дружеството -  www.tracebg.com.

Пълният текст на документа по чл. 82б от ЗППЦК може да видите прикачения файл