Трейс подписа договор за проектиране и строителство по обособена позиция от Линия 3 на метрото в София

22 Окт. 2021

На 21.10.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции, Втора обособена позиция - Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 75 081 394,50 лв. без ДДС със срок на изпълнение в рамките на 39 месеца. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД в възложител. Финансирането на обществената поръчка е от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект за разширение на метрото в София - Етап III и местно съфинансиране.