Трейс подписа договор за реконструкция и рехабилитация на улици в град Вършец

6 Февр. 2019

На 04.02.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“. Община Вършец е възложител на договора, чиято стойност възлиза на 1 710 283,26 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на работите е 150 календарни дни. В предмета на дейностите се включва изпълнение на строително - монтажни работи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР. Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на улици от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец с обща дължина 2 978,11 м.