Трейс подписа договор за строителство и ремонт на улици и пътища в Община Стара Загора

1 Юни 2021

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените дейности е в размер на 20 833 333 лева без ДДС. Срокът на договора е за четири години, считано от 27.05.2021 г. или до изчерпване на неговата стойност. Възложител е Община Стара Загора.