ТРЕЙС подписа договор с Община Ловеч на стойност 8 090 400 лева

4 Авг. 2010

На 30 юли 2010 г. между "Трейс Груп Холд" АД и Община Ловеч бе подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на физическата и  жизнена градска среда в Община Ловеч”.  Изпълнението на предмета на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и Държавния бюджет на Р.България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 по проект „Подобряване на физическата и  жизнена градска среда в Община Ловеч”, съгласно договор №BG 161 PO 001/1.4-02/2008/010. Възложител е Община Ловеч.

Целта на проекта е насочена към подпомагане развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите.

Предвиждат се за изпълнение следните дейности: Рехабилитация на бул. „България” от о.т. 581 до о.т. 505 и бул. „Мизия” от о.т. 15 до о.т. 56;

Осигуряване на достъпна среда в подлезите на гр. Ловеч; Благоустрояване на градски парк „Баш Бунар”, гр. Ловеч; Ремонт на съществуващи и изграждане на нови светофарни уредби в гр. Ловеч; Устойчиво развитие на зелената система в ЦГЧ, бул. „Мизия” и бул.”България”, гр. Ловеч.

Договорът е на стойност 8 090 400. Срокът за изпълнение е 300 календарни дни.

"Трейс Груп Холд" АД е с установени позиции в региона на гр. Ловеч. Като водещ партньор в Обединение „Трейс Инженеринг”, компанията изгражда Пречиствателна станция за отпадъчни води – ІІ-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” на стойност 4 930 060 лева. Като водещ партньор в Сдружение ”Трейс – Плевен”, холдингът изпълнява „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот № 2 – Северозападна и централна северна област”. Договорът е на стойност 24 304 118.09 лв.