Трейс продаде дяловете си от капитала на „Трейс М Инвест“ ООД

20 Юли 2020

На 16.07.2020 г. „Трейс Груп“ продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството лице/ своите 12 500  дружествени дяла от капитала на „Трейс М Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република Германия. Продажната цена на дяловете е на стойност 10 000 евро. Предстои вписване на прехвърлянето на дружествените дялове в Търговския регистър при съда във Висбаден, Германия, съгласно изискванията на местното законодателство.