ТРЕЙС с нов договор по ОП „Регионално развитие”

1 Ноем. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
На 27.10.2010 г. "Трейс Груп Холд" АД подписа с Община Своге договор за изпълнение на “Укрепване на свлачище на път IV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”. Обектът се финасира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.
Целта на проекта е ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на община Своге, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението. Предвиждат се за изпълнение следните дейности: изграждане на конструкции и ефективна дренажна система за отвеждане на подземните и повърхностни води и опорна стена с анкерна система, която да гарантира устойчивостта на пътното платно.
 
Договорът е на стойност 221 633.33 лева, а срокът за изпълнение е 45 календарни дни.

За последните три месеца "Трейс Груп Холд" АД  подписа договори по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 на обща стойност 30 500 000 лева.