Трейс ще изпълнява реконструкция на общински път в община Поморие

19 Апр. 2019

„Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Поморие 2018“ подписа договор за изпълнениие на строително – монтажни работи за проект „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково – Бургас – Каменар – Поморие“. Стойността на проекта възлиза на 5 428 077 лева без ДДС и е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Възложител на проекта е Община Поморие. Изпълнителят е Обединение „Поморие 2018“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД /40%/ и партньори „Билдинг Комфорт“ ЕООД /40%/ и „Атлас Балкан“ ООД /20%/. Договорът е подписан на 09.04.2019 г., а срокът за изпълнение е 60 календарни дни. Ще бъде извършена реконструкция на 7 километров участък от общински път ВС51149, който свързва с. Каменар с път I – 9 и гр. Поморие и с. Каменар с път III – 906.