УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

9 Дек. 2020

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

В „Трейс Груп Холд“ АД  е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Николай Михайлов – в качеството си на лице с ръководни функции, уведомява за сключени сделки за покупка на 12 500 броя акции с право на глас на нерегулиран извънборсов пазар в Р България на средна цена 3,40 лв. за акция с дата на сетълмент 07.12.2020 г.