Уведомление

1 Окт. 2018

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

„Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 273 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария на средна цена 3,30 лева за една акция с дата на сетълмент на сделките 01.10.2018 г. и 467 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България на средна цена 3,38 лева за една акция с дата на сетълмент на сделките  02.10.2018 г.