Уведомление

14 Дек. 2018

„Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 3570 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделката е 07.12.2018 г., а средната цена на акциите е 2,860 лева.