Уведомление

24 Ян. 2019

На 17.01.2019 г. в  Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 сръбски динара на 32 562 172, 50 сръбски динара в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 сръбски динара, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 сръбски динара.

Едноличен собственик на капитала на „Трейс Болканс“ ООД е „Трейс Интернешънъл“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.