„Пи Ес Ай” АД закри своя клон в Пловдив

9 Авг. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

Съветът на директорите на „Пи Ес Ай” АД, дружество от структурата на „Трейс Груп Холд” АД, взе решение да бъде закрито „Пи Ес Ай” АД клон Пловдив, ЕИК 0019. Решението бе вписано в Търговския регистър на 16.07.2010 г. На територията на гр. Пловдив остава да функционира „Трейс Пловдив” ЕООД.

Дейността на „Пи Ес Ай” АД в момента е концентрирана основно в строителството на АМ Тракия, ЛОТ 2, Стара Загора – Нова Загора, което стартира на 3 май 2010г. Дружеството е партньор в Обединение „Магистрала Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд”АД. Стойността на договора е 137 868 000 лева.

На 16.07.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа договор с Община Ловеч за обект: „Определяне на изпълнител на строително - монтажни и ремонтни работи на улици и пътища в община Ловеч” - 3 лот  на стойност  99 164.16 лв., а на 01.07.2010 г. – с Община Джебел за „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици” на стойност 81 816.01 лв. Финансирането на договорите е от бюджета съответно на Община Ловеч и Община Джебел.