„Пи Ес Ай” АД от групата на „Трейс” подписа договор с община Черноочене за ремонт на пътя Комунига - Пошево

1 Юли 2009

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 1 юли 2009 г. „Пи Ес Ай” АД, водещо дружество в структурата на „Трейс Груп Холд” АД, сключи договор с Община Черноочене за основен ремонт на пътя Комунига – Пошево. Шосето е с местно значение и е част от общинската пътна мрежа. Договорът е на стойност 172 659,60 лева с ДДС, а средствата са осигурени от бюджета на общината. Срокът за изпълнение е 30 ноември 2009 г. „Пи Ес Ай” АД в партньорство с друга дъщерна фирма на холдинга – „Родопа Трейс” ЕООД, преди три месеца сключи договор с Община Смолян за рехабилитация на Път SML3301/SML3258, Широка лъка – Солища - Стикъл – мах. Бърдцето. Договорът със сдружение „Пирейс Смолян” е по Оперативна програма „Регионално развитие”, която подпомага изграждането на нова и рехабилитация на съществущата пътна мрежа до населени места, отделечени от общинския център. Той е на стойност 1 056 418.00 лв с ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни. „Пи Ес Ай” АД в момента извършва и основните строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация на път І-6 в участъка Мъглиж – Гурково от км 319+561 до км 352+433 и участъка Гурково – Сливен от км 352+433 до км 387+300. „Пи Ес Ай” АД е и водещ партньор в Обединение „Метро Младост”, което изпълнява разширението на метро в софия в участъка ж.к. „младост і” - бул. „цариградско шосе”. Проектът е на стойност 221 970 879, 60 лв.