„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София

13 Юли 2022

 

 На 13-07-2022 година „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект:  Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, по обособена позиция № 2 - Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София - Зона 4, в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 16 572 892,06 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е 300 календарни дни.

Възложител е Столична община.

 

 

 

Изпълнителен директор: инж. Боян Делчев

 

Документ: