„Трейс Груп Холд” АД вдигна с над 1 млн. лв. капитала на дъщерната си туристическа фирма

1 Юли 2009

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че с решение № 20090713093051 в Търговския регистър бе вписано увеличение на капитала на „Трейс Холидей” ЕООД, ЕИК 200186998. Увеличението на капитала е с непарична вноска, представляваща масивна вилна сграда с кадастрален идентификатор 65231.918.196.1 по кадастралната карта на гр. Самоков. Сградата е предназначена за развиване на курортна и туристическа дейност. Тя е масивна, завършена на етап „груб строеж”. Съгласно строително разрешение № 211/26.11.2004 г. на Главния архитект на Община Самоков сградата е със застроена площ в размер на 201 кв. м. и разгъната застроена площ от 672 кв. м. Оценката, извършена съгласно чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, възлиза на 1 157 000 лева. Увеличението на капитала се разпределя в 23 140 нови дяла, с номинална стойност 50 лева всеки. Капиталът на „Трейс Холидей” ЕООД след увеличението е в размер на 5 062 000 лева и е разпределен в 101 240 дяла по 50 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е „Трейс Груп Холд” АД. „Трейс Груп Холд” АД учреди дъщерното дружество през миналата година в изпълнение на програмата си за разширяване обхвата си чрез установяване на трайни позиции на международния строителен пазар и инвестиции във важни за строителния и инфраструктурен бизнес направления. Предметът на дейност на „Трейс Холидей” ЕООД включва туристическа и търговска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, както и всички видове помощни услуги.