„Трейс Груп Холд” АД увечили капитала на пловдивското си дружество

1 Юни 2009

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че наименованието на „Пи Ес Ай Пловдив” ЕООД е променено на „Трейс Пловдив” ЕООД, ЕИК 123687330, считано от 08.05.2009 г., когато беше направено вписването в Търговския регистър. Капиталът на дружеството е увеличен от 5 000 лева на 370 000 лева, разпределен в 3 700 дяла по 100 лева всеки. „Трейс Пловдив” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е свързана с текущ ремонт и поддържане на пътища, изграждане на градски и общински комуникации и инфраструктурата около тях, зимно поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност. Фирмата предлага и всички видове услуги, извършвани със строителна и друга техника. В момента ”Трейс Пловдив” ЕООД изпълнява обекти на стойност над 11 млн. лв.: Ремонт на път III – 862 „Пловдив – Лилково” от км 14+969 до км 30+501 - оставаща стойност за изпълнение – 1 437 093 лв. Главен Събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки - II етап - оставаща стойност за изпълнение - 1 999 348 лв. Реконструкция на участък от общински път PAZ 1181 от км. 40+657 до км. 43+153 с дължина 2496 м – стойност на обекта – 9 737 234 лв.