„Трейс Транс” ЕООД ще извършва транспортната дейност в групата на ТРЕЙС

9 Авг. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

С вписване № 20100816135712 в Търговския регистър в партидата на „Трейс Бургас – Пи Ес Ай” ЕООД бяха вписаните следните обстоятелства:

  • „Пи Ес Ай” АД продаде 20 дяла на стойност 10 лв. всеки  от капитала на „Трейс Бургас – Пи Ес Ай” ООД за сума в размер на 2 240 лв., а „Трейс Бургас” ЕАД продаде 30 дяла на стойност 10 лв. всеки  от капитала на „Трейс Бургас – Пи Ес Ай” ООД за сума в размер на 3 360 лв. на „Трейс Груп Холд” АД. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Трейс Груп Холд” АД;
  • Променя се името на фирмата на дружеството от „Трейс Бургас – Пи Ес Ай” ЕООД на „Трейс Транс” ЕООД;
  •  Седалището и адресът на управление са Стара Загора 6000, кв. Голеш;
  • Предметът на дейност се променя както следва: Транспортна дейност, ремонт и поддръжка на транспортни средства, отдаване под наем на транспортни средства и предоставяне на комплексни транспортни услуги, международен и вътрешен транспорт, превоз на пътници и товари от всякакъв вид, след получаване на съответните лицензи и разрешителни, спедиционни сделки, комисионни, складови сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
  • Управител на „Трейс Транс” ЕООД е Димитър Николов Митев, който е изпълнителен директор на „УСМ” АД.

Със създаването на специализирано транспортно дружество в структурата на „Трейс Груп Холд” АД се цели повишаване на ефективността и оптимизиране на разходите при осъществяване на основната дейност на компанията. „Трейс Транс” ЕООД ще стопанисва и експлоатира новите 100 самосвала Рено Керакс, които „Трейс Груп Холд” АД неотдавна купи за сумата 6 580 000 евро. Новата техника ще осигури основна част от транспорта, необходим при строителството на новия участък от АМ Тракия, от Стара Загора до Нова Загора.