Холдинг

Сертификати

              

      В “Трейс Груп Холд” АД е създадена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 39001:2012